Algemene Voorwaarden Optiply BV

 

Artikel 1. Definities

1.1. Optiply: Optiply BV zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65975839 en de leverancier van de Dienst. Hieronder valt ook een gelieerde onderneming welke deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon of entiteit met wie Optiply de Overeenkomst heeft gesloten dan wel de gebruiker van de Dienst.
1.3. Dienst: Optiply stelt en houdt de Dienst voor Klant beschikbaar waarmee Klant middels Supply Management Software gebruik kan maken van het voorraadoptimalisatie algoritme.
1.4. Overeenkomst: De algemene voorwaarden van Optiply alsmede alle door Optiply uitgebrachte aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten waarbij Optiply goederen en/of diensten levert.
1.5. Looptijd: De looptijd start bij het aanmaken van het accountID of de overeengekomen uiterlijke startdatum, welke dan ook eerder plaatsvindt, en loopt voor de duur van de contractperiode.
1.6 Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.
1.7. Website: de website van de Dienst “Optiply”.
1.8. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomst tussen Optiply en Klant.
2.2. De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Klant van de Website.
2.3. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden uitgesloten.
2.4. Inkoop- en andere voorwaarden, welke afnemer van toepassing verklaart, verbinden Optiply niet, tenzij en in zoverre als deze uitdrukkelijk en schriftelijk door haar zijn aanvaard.

Artikel 3. Communicatie

3.1. Iedere communicatie tussen Optiply en Klant betreffende de algemene voorwaarden zal schriftelijk en/of elektronisch geschieden.
3.2. De desbetreffende communicatie die door zowel Optiply als Klant bevestigd is, schriftelijk dan wel elektronisch, of handelingen uit de praktijk waaruit blijkt dat naleving van bepalingen heeft plaatsgevonden, kan voor waar aangenomen worden.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1. Uitingen van Optiply met betrekking tot het ter beschikking stellen van de Dienst geldt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De Overeenkomst komt tot stand doordat Klant de offerte van Optiply heeft ondertekend of wanneer door Optiply uitvoering wordt gegeven aan een opdracht van afnemer.
4.2. De Overeenkomst komt naast de in artikel 4.1 omschreven wijzen tot stand doordat Optiply aan Klant een opdrachtbevestiging heeft gestuurd, tenzij tegen die opdrachtbevestiging binnen 3 werkdagen na de datum van de opdrachtbevestiging schriftelijk, waaronder tevens per mail is begrepen, bezwaar is gemaakt door afnemer. De datum van de opdrachtbevestiging geldt in dat geval als moment waarop de overeenkomst tot stand is gekomen.
4.3. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven of ondertekend.
4.4. Optiply is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar offerte, mailings of op de Website.
4.5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Optiply daaraan niet gebonden.
4.6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Optiply niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4.7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
4.8. Verstrekte offertes en prijslijsten dienen door Klant vertrouwelijk te worden behandeld.
4.9. Optiply heeft het recht, zonder opgaaf van reden, de Klant te weigeren.
4.10 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen heeft Optiply het recht overeengekomen prijzen jaarlijks te corrigeren aan het inflatiepeil, middels de door CBS vastgestelde prijs-inflatie index. Optiply stelt contractpartij niet schriftelijk van deze correctie op de hoogte anders dan vermelding op de factuur. Deze inflatiecorrectie biedt geen grond de overeenkomst te beëindigen.

Artikel 5. Toegang en updates

5.1. Optiply zal Klant gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Dienst verlenen. Hiertoe zal Optiply aan Klant de URL van de Dienst verstrekken en een gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee de Dienst door Klant kan worden gebruikt. 
5.2. Alle gegevens die Klant tijdens de registratie aan Optiply verstrekt dienen juist en volledig te zijn.
5.3. Optiply heeft het recht de programmatuur van de Dienst van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een wijziging in de functionaliteit, zal Optiply Klant daarvan voor de wijziging op de hoogte stellen. Omdat de Dienst aan meerdere Klanten wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Klant van een bepaalde aanpassing af te zien. Optiply is in principe niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van de Dienst. Echter, indien de Dienst dusdanig gewijzigd wordt dat het nut voor de Klant komt te vervallen, of de wijziging niet conform de inhoud van de overeenkomst is, heeft de Klant het recht om de overeenkomst per direct te ontbinden, zonder plicht voor vergoeding van de Klant aan Optiply.

Artikel 6. Gebruiksvoorwaarden van de Dienst

6.1. De informatie die met behulp van de Dienst wordt opgeslagen en/of uitgewisseld mag uitsluitend geanonimiseerd gebruikt worden in de verdere ontwikkelingen en verbeteringen van het algoritme van Optiply. Optiply verklaard nadrukkelijk geen gegevens te verwerken in de zin van de AVG welke herleidbaar zijn naar personen. Op verzoek van Klant geeft Optiply direct inzage in de geanonimiseerde informatie. Klant blijft er verantwoordelijk voor dat die informatie rechtmatig is verkregen en geen inbreuk maakt op de rechten van derden.
6.2. Mocht Optiply kennis hebben van dan wel tot het besef komen dat informatie die Klant met behulp van de Dienst heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan zal Optiply direct handelen om die informatie te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. Optiply behoudt zich in een dergelijk geval tevens het recht voor de informatie van Klant te verwijderen of te blokkeren. Dit naar oordeel van Optiply. In geen geval zal Optiply aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.
6.3. Klant moet de door Optiply aan Klant verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheim houden. Optiply is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Dienst ook daadwerkelijk de Klant is. Klant dient Optiply op de hoogte te stellen als Klant een vermoeden heeft dat de gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. Optiply heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.
6.4 Klant stelt Optiply steeds onverwijld elektronisch op de hoogte van enige wijzigingen in naam, e-mailadressen en overige gegevens die voor het uitvoeren van de Dienst door Optiply van belang zijn.
6.5 Klant dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Dienst en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Optiply naar alle redelijkheid mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker van de Dienst.
6.6. Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Optiply zich het recht voor haar verplichtingen jegens Klant op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met de artikelen in deze Algemene Voorwaarden zonder dat Optiply tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 7. Onderhoud

7.1. Optiply behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Dienst en webservers van Optiply. Optiply zal een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en Klant van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Optiply zal wegens de in dit artikel beschreven buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schade jegens Klant gehouden zijn. Echter, indien door de buitengebruikstelling van de Dienst de Klant achteraf alsnog geen beschikking heeft over de data, kan er in onderling overleg een eenmalige korting op de maandelijkse vergoeding van de desbetreffende maand worden afgesproken tussen Optiply en de Klant.

Artikel 8. Support

8.1. Klant kan op een door Optiply aangegeven wijze storingen en vragen melden. Optiply zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

Artikel 9. Betaling

9.1. De vergoeding van de door Optiply te leveren Dienst wordt op de offerte vermeld en is uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
9.2. Factuur wordt verstuurd bij aanvang van de looptijd o.b.v. de overeengekomen prijzen en staffels in de Overeenkomst welke per automatische incasso worden voldaan. Jaarlijkse betalingen dienen ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de factuur te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de door Optiply verzonden facturen dienen binnen 5 werkdagen schriftelijk te worden ingediend, met nauwkeurige vermelding van de aard en de grond van de klacht. Bij het uitblijven van bezwaar zal na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is Klant die niet tijdig betaalt of zijn automatisch incasso terugvordert, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Bij verzuim is Optiply verplicht om 10% als servicekosten te rekenen over alle openstaande facturen.
9.3. Bij een niet tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke handels rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Optiply behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Dienst te beperken als er sprake is van achterstallige betalingen. Eventuele beperkingen worden opgeheven zodra de betaling is ontvangen.
9.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
9.5. In bovenstaande gevallen heeft Optiply voorts het recht de Overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Optiply vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 10. Rechten van intellectuele eigendom

10.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst of ter beschikking gestelde programmatuur, van de Dienst, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Optiply of diens licentiegevers. Klant verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal Klant de Dienst of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
10.2. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen.
10.3. Het is Optiply toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur van de Dienst. Indien Optiply door middel van technische bescherming de programmatuur van Optiply heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. De inlichtingen en Diensten die op de Website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of typefouten bevatten.
11.2. Optiply garandeert niet dat de Website vrij is van storingen. Klant erkent dat de Dienst onderbroken kan worden door diverse redenen. Optiply zal pogen een volledige continuïteit van de Dienst te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te herstellen.
11.3.Optiply is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de Website.
11.4. Optiply is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens (e-mailberichten) dan wel schade wegens openbaarmaking daarvan en immateriële schade.
11.5. De aansprakelijkheid van Optiply jegens Klant, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar uitkeert. Optiply heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering tot respectievelijk 500.000 en 5.000.000. Op verzoek sturen we de polisvoorwaarde ter inzage.
11.6. Klant vrijwaart Optiply voor alle aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.
11.7. De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voorzover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Optiply.

Artikel 12. Overmacht

12.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering door derden, brand, overstroming en in- en uitvoer belemmeringen waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Optiply kan worden gevergd, behoudt Optiply het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, danwel volledig te beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 13. Klachten en verjaring

13.1. Klachten behoren binnen bekwame tijd nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door Klant schriftelijk of via de e-mail bij Optiply te zijn ingediend.
13.2. Indien een klacht gegrond is, dan dient Klant Optiply de gelegenheid te geven om alsnog de werkzaamheden te verrichten zoals overeengekomen of om een vervangend product te leveren.
13.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden dan wel het leveren van een nieuw product niet meer mogelijk of zinvol is, zal Optiply slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11 van deze algemene voorwaarden.
13.4 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Klant uit welken hoofde ook jegens Optiply vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Optiply kan aanwenden.

Artikel 14. Duur van de Overeenkomst

14.1. De Overeenkomst wordt zonder opzegging altijd stilzwijgend verlengd met 12 maanden, onafhankelijk van de initiële contractperiode, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij verlenging vervallen kortingen, aangezien deze alleen geldig zijn voor de eerste termijn van het contract of een periode binnen de eerste contracttermijn, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
14.2. Een Partij kan de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 1 (één) maand voor het eindigen van de periode waarvoor de Overeenkomst is aangegaan of automatisch mee is verlengd, welke opzegging zonder redenen en motivering mag plaatsvinden.
14.3. Indien een Overeenkomst waarbij Optiply partij is, eindigt voordat de tijd waarvoor zij is aangegaan is verstreken, is afnemer de volle vergoeding voor het verstrijken van die tijd aan Optiply verschuldigd.
14.4. In geval van een ontbinding of opzegging, zoals bedoeld in de voorgenoemde artikelen, zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen:
openstaande betalingen;
intellectuele eigendomsrechten;
aansprakelijkheid;
Deze zullen blijven bestaan voor zolang als Optiply op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.

Artikel 15. Geheimhouding

15.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst tussen partijen.
15.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der Partijen als zodanig is aangeduid of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 16. Wijzigingen AV

16.1. Optiply behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
16.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
16.3. Indien Klant een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden Optiply hiervan op de hoogte stellen. Mocht Optiply niet accepteren op de oude voorwaarden door te gaan dan kan Klant de Overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 17. Slotbepalingen

17.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
17.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.
17.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Eindhoven.
17.4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

Optiply BV
Horsten 1
5612 AX Eindhoven
Telefoon: +31858880489
E-mail: info@optiply.nl
KvK: 65975839